·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Escola

MATRICULACIÓ


 

INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIONS i MATRICULACIÓ

CURS 2020-21

________________________________________________________________________

 

MATRICULACIÓ: 

Els alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO:

Matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020

 

 

________________________________________________________________________

 

A continuació us informem del procès de preinscripció així com del barem de puntuació.

 

PREINSCRIPCIONS:

Ens adrecem a tots/es vosaltres per informar-vos que el procés de Preinscripció del curs 2020-21  es realitzarà des del 13 al 22 de Maig (ambdós inclosos) per les etapes d'infantil, primària i secundària.

Des del Departament d'Ensenyament s'ha establert el següent calendari:

 • Del 13 al 22 de Maig, presentació de la preinscripció on-line.
 • Del 19 al 22 de Maig, de forma presencial, en casos excepcionals, quan no es pugui fer online. Caldrà cita prèvia: 93 453 10 80 - De 9.00 h. a 13.00 h. - Srta. Carmina. (El telèfon estarà operatiu a partir del dia 13 de maig).

NOTA IMPORTANT: Per tal d'evitar al màxim la preinscripció de manera presencial a les escoles, el Consorci d'Educació de Barcelona ha habilitat un telèfon per ajudar-vos a realitzar la preinscripció i resoldre els dubtes: 93 551 10 00, de 9.00 h a 13.30 h.

Quina documentació caldrà aportar per la preinscripció?

 • DNI de pare / mare /o tutors de l'alumne
 • En cas de persones estrangeres, NIE o PASSAPORT de pare / mare /o tutors de l'alumne.
 • DNI de l'alumne (obligatori a partir dels 14 anys)
 • Llibre de família.
 • Targeta Sanitària (CatSalut).
 • Carnet de família nombrosa/monoparental si s'escau
 • El codi del nostre centre és el 08005801 - En el moment d'omplir la preinscripció caldrà anotar aquest codi i lliurar la documentació en el centre que heu triat de primera opció.

Què cal tenir en compte:

 • L'adreça del DNI/NIE del pare/mare o tutor ha de coincidir amb l'adreça que es declara com vivenda habitual de l'alumne.
 • La persona que es posa com a primer tutor a la sol·licitud ha de ser qui tingui la coincidència de domicili amb l'alumne.
 • La persona que es posa com a primer tutor a la sol·licitud ha de facilitar un número de telèfon mòbil i adreça electrònica d'ús habitual que l'Administració del 'Departament d'Ensenyament' utilitzarà com a mitjà de comunicació i quedarà registrada com a contacte amb la família/tutors de l'alumne.

Com fer la presentació de la preinscripció on-line pas a pas:

 1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...).
 2. Ompliu el formulari: ENLLAÇ DIRECTE AL FORMULARI (Aneu a l'apartat documentació - per internet) El codi del nostre centre és el 08005801.  (Per veure vídeo amb instruccions feu clic aquí.)
 3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó Enviar. Automàticament, les dades s'enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil...).
 4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari. 
 5. Atenció: si l'adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L'adreça que feu constar es verificarà d'ofici sense necessitat d'aportar el volant de padró.
 6. Envieu al correu electrònic de la secretaria de la nostra escola escola@escolamarededeudelroser.com el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats).
 7. Assegureu-vos que l'adreça electrònica és la correcta i que rebeu confirmació de recepció per part de l'escola.

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d'escolarització.

Com presento la documentació a l'escola?

 • ON-LINE: Un cop omplert el formulari online des de l'enllaç del Departament, enviar tota la documentació escanejada o fotografiada al mail de la secretaria de l'escola juntament amb el resguard obtingut després d'omplir el formulari:  escola@escolamarededeudelroser.com
 • CITA PRÈVIA: Portar el formulari omplert amb tota la documentació sol.licitada des de casa (documents originals i fotocòpia dels mateixos) - FEU CLIC AQUÍ PER DESCARREGAR-VOS EL FORMULARI I IMPRIMIR-LO.Tanmateix caldrà:
  • Portar BOLÍGRAF
  • Portar MASCARETA PRÒPIA.
  • Portar GUANTS PROPIS.
  • Preferiblement només haurà de venir una sola persona a presentar la documentació. No podran presentar-se al centre persones amb especial vulnerabilitat o que estiguin en període de confinament o presentin símptomes. En aquest cas poden autoritzar, sempre per escrit, a una altre persona a portar la sol·licitud i la documentació. Aquesta autorització s'haurà de presentar a la secretaria del centre.

Per a més informació consulteu la nostra web i els enllaços oficials:

http://www.escolamarededeudelroser.com/

Preinscripcio.gencat.cat

Consorci d'Educació de Barcelona

Per qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través del correu: escola@escolamarededeudelroser.com - Srta. Rosalia

 

BAREMS CRITERIS DE PRIORITAT:

CRITERIS GENERALS

 1. Germansescolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen.  40 punts.
 2. Proximitat deldomicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.  

Domicili habitual a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan el pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a, treballen  dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents:

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts.

Caldrà portar l' acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 1. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare o mare, o el germà o germana. 10 punts.

  Documents:
 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

CRITERI COMPLEMENTARI

Si l'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental15 punts.

Caldrà portar original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.