·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

L'ACOLLIDA DE NOUS ALUMNES A L'ESCOLA - LA ACOGIDA DE NUEVOS ALUMNOS EN LA ESCUELA - RECEPTION OF NEW STUDENTS AT SCHOOL

11-04-2022

L’acollida de nous alumnes a l’escola

Vivim en una societat en canvi constant on l’escola té un paper importantíssim. No sols en oferir una educació de qualitat sinó també en acompanyar els alumnes i les seves famílies. L’Escola Mare de Déu del Roser és un centre concertat de llarga trajectòria, arrelat al barri, a la ciutat de Barcelona i obert al món. La diversitat cultural n’és un tret característic i un element que ens dóna valor, ja que ens permet treballar des de l’educació intercultural: igualtat, diversitat i identitat.

És a dir, garantir una educació de qualitat per a tothom, educar per aprendre a conviure en societats plurals i complexes i comprendre el món en tota la seva diversitat. Així com, educar per contribuir a la construcció de personalitats responsables, amb arrels i sentit de pertinença al territori on viuen. Aquests eixos són els que ens ajuden a crear un espai de convivència i integració en tot el procés d’acollida alumnat procedent d’altres països. Treballem la integració des d’una perspectiva inclusiva, posant l’accent en allò que ens fa més iguals que diferents, donant importància als valors compartits. 

Per això comptem amb un sistema específic d’acollida i benvinguda per a tothom, tant per l’alumnat  procedent d’altres països i/o cultures, dcom per tots i totes les alumnes que comencen la seva escolarització amb nosaltres. Creiem que és essencial el suport de l’equip docent a to l’alumnat  així com l’oferta dels  diferents serveis del centre: servei d’acollida matinal, menjador escolar, activitats extraescolars,  en tot aquest procés d’integració-aprenentatge on tothom hi participa. 

Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir els objectius educatius en cada etapa. Entre les mesures, destaquem l’atenció i els programes personalitzats. Totes elles formen part del projecte educatiu del centre i estan adreçades tant als/les alumnes que tenen unes necessitats específiques d’ampliació de continguts o de suport educatiu com alumnes d’incorporació tardana o amb altres capacitats intel·lectuals.

Per altra banda, des de l’escola establim actuacions específiques que ajuden als i les alumnes a conèixer i respectar la realitat del món global, la riquesa cultural, el respecte a les persones, la solidaritat, en definitiva   tot allò que ens uneix. D’aquesta manera, aprofitem per establir actuacions que ajuden a promoure les relacions interpersonals entre l’alumnat que suposen la creació d’experiències vivencials positives i enriquidores.


Com a escola estem orgullosos/es i satisfets/es del nostre  projecte educatiu , un projecte globalitzador, solidari amb un elevat nivell acadèmic i humà,  on totes les persones del món hi tenen cabuda.  Des del Roser us convidem a conèixer la nostra escola i projecte educatiu, la nostra forma de fer, ser i actuar  i els valors que ajuden a construir aquesta societat de la qual tots i totes  en formem part.

 

---

La acogida de nuevos alumnos en la escuela

Vivimos en una sociedad en constante cambio donde la escuela tiene un papel importantísimo. No sólo al ofrecer una educación de calidad sino también al acompañar a los alumnos y sus familias. La Escola Mare de Déu del Roser es un centro concertado de larga trayectoria, arraigado en el barrio, en la ciudad de Barcelona y abierto al mundo. La diversidad cultural es un rasgo característico y un elemento que nos da valor, ya que nos permite trabajar desde la educación intercultural: igualdad, diversidad e identidad.

Es decir, garantizar una educación de calidad para todos, educar para aprender a convivir en sociedades plurales y complejas y comprender el mundo en toda su diversidad. Así mismo, educar para contribuir a la construcción de personalidades responsables, con raíces y sentido de pertenencia al territorio en el que viven. Estos ejes son los que nos ayudan a crear un espacio de convivencia e integración en todo el proceso de acogida del alumnado procedente de otros países. Trabajamos la integración desde una perspectiva inclusiva, poniendo el acento en lo que nos hace más iguales que diferentes, dando importancia a los valores compartidos.

Por eso contamos con un sistema específico de acogida y bienvenida para todos, tanto para el alumnado procedente de otros países y/o culturas, como para todos y todas las alumnas que comienzan su escolarización con nosotros. Creemos que es esencial el apoyo del equipo docente a todo el alumnado así como la oferta de los diferentes servicios del centro: servicio de acogida matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, en todo este proceso de integración-aprendizaje donde todos participan.

Las medidas de atención a la diversidad tienen como objetivo atender a las necesidades educativas de cada alumno para poder alcanzar los objetivos educativos en cada etapa. Entre las medidas, destacamos la atención y los programas personalizados. Todas ellas forman parte del proyecto educativo del centro y están dirigidas tanto a los alumnos/as que tienen unas necesidades específicas de ampliación de contenidos o de apoyo educativo como alumnos de incorporación tardía o con otras capacidades intelectuales.

Por otra parte, desde la escuela establecemos actuaciones específicas que ayudan a los alumnos a conocer y respetar la realidad del mundo global, la riqueza cultural, el respeto a las personas, la solidaridad, en definitiva todo lo que nos une. De este modo, aprovechamos para establecer actuaciones que ayuden a promover las relaciones interpersonales entre el alumnado que supongan la creación de experiencias vivenciales positivas y enriquecedoras.

Como escuela estamos orgullosos/as y satisfechos/as de nuestro proyecto educativo, un proyecto globalizador, solidario con un elevado nivel académico y humano, donde todas las personas del mundo tienen aquí su lugar. Desde Roser os invitamos a conocer nuestra escuela y proyecto educativo, nuestra forma de hacer, ser y actuar y los valores que ayudan a construir esta sociedad de la que todos y todas formamos parte.

 

---

Reception of new students at the school

We live in a constantly changing society where the school plays a very important role. Not only by offering quality education , but also by accompanying students and their families. Escola Mare de Déu del Roser is a concerted centre with a long history, rooted in the neighbourhood, in Barcelona city and open to the world. Cultural diversity is a characteristic feature and an element that gives us value, since it allows us to work from intercultural education: equality, diversity and identity.

In other words, to guarantee quality education for all, to educate in order to learn to live together in plural and complex societies and to understand the world in all its diversity. Likewise, educate to promote the construction of responsible personalities, with roots and a sense of belonging to the territory in which they live. These axes are what help us create a space for coexistence and integration throughout the process of welcoming students from other countries. We work on integration from an inclusive perspective, emphasizing what makes us more equal than different, giving importance to shared values.

That is why we have a specific reception and welcome system for everyone, both for students from other countries and/or cultures, and for all the students who start their schooling with us. We believe that the support of the teaching team to all students is essential, as well as the offer of the different centre's services:  morning welcome service, school cafeteria, extracurricular activities, throughout this integration-learning process where everyone participates.

The measures of attention to diversity aim to meet the educational needs of each student in order to achieve the educational objectives at each stage. Among the measures, we highlight the attention and personalized programs. All of them are part of the centre's educational project and are aimed both at students who have specific needs to expand content or educational support, as well as students who join late or have other intellectual abilities.

On the other hand, from the school we establish specific actions that help students to know and respect the reality of the global world, cultural richness, respect for people, solidarity, in short, everything that unites us. In this way, we take the opportunity to establish actions that help promote interpersonal relationships among students that involve the creation of positive and enriching life experiences.

As a school we are proud and satisfied with our educational project, a globalizing project, in solidarity with a high academic and human level, where everyone in the world has their place here. From Roser we invite you to get to know our school and educational project, our way of doing, being and acting and the values that help build this society of which we are all part.


Xarxes socials: